Euskara ikasteko

Euskara ikasteko dirulaguntzak 2017-18 ikasturtea

Helburua:

Andoaingo biztanleei beren euskalduntze prozesuan euskara ikastea sustatzeko diru-laguntzak ematea.

Onuradunak

 • 16 urtetik gorakoa izatea, dirulaguntzaren xede den ikastaroa amaitzen den datarako.
 • Andoainen erroldatuta egotea dirulaguntza eskatzen denetik zenbatzen hasita eta sei hilabete lehenagotik, gutxienez.
 • HABEk homolagatutako ikastaroa egitea HABEk homologatutako euskaltegietan, barnetegietan eta autoikaskuntza ikastegietan.

Baldintzak

 1. Ikasleak gutxienez %85eko bertaratzea egiaztatu behar du (ez dira kontuan hartuko gaixotasunen, mediku-kontsulten edo arauturiko azterketara joatearen ondorioz behar bezala justifikaturiko faltak).
 2. Ikastaroa 101-108 azpimailen artekoa bada eta HABEk ezarritako gutxieneko ordu kopurua baldin badu, edo gainditzen badu, euskalduntzeko edo alfabetatzeko azpimaila bat gainditu beharko da gutxienez. Lehendik diruz behin lagundutako azpimaila baino ez bada gainditu, legokiokeen dirulaguntzaren erdia jasoko du. Lehendik diruz bitan lagundutako azpimaila baino ez bada gainditu, ez da diruz lagunduko. Kasu bietan ikaslearen azken bost ikasturteetako ikas prozesua hartuko da kontuan.
 3. Ikastaroa 109 azpimailari dagokiona edo hortik gorakoa bada eta HABEk ezarritako gutxieneko ordu kopurua badu edo gainditzen badu, euskalduntzeko edo alfabetatzeko azpimaila bat gainditu beharko da gutxienez. Hala ere, azpimaila berberari dagokion diru-laguntza bi ikastarotan jaso ahal izango da osorik. Lehendik diruz bitan lagundutako azpimaila baino ez bada gainditu, legokiokeen dirulaguntzaren erdia jasoko du. Hirutan lagundutako azpimaila baino ez bada gainditu, ez da diruz lagunduko. Kasu horietan ikaslearen azken bost ikasturteetako ikas prozesua hartuko da kontuan.
 4. Ikas-prozesua jarraitua denean, aurreko ikasturtean diruz lagundutako azpimaila baino baxuagorik ez da lagunduko.
 5. HABEk ezarritako gutxieneko ordu kopurura iristen ez den ikastaroa bada, diru-laguntza lortzeko ez da ezinbesteko  baldintza izango gutxienez euskalduntzeko edo alfabetatzeko azpimaila bat gainditzea. Halere, ikastaro bat baino gehiago eginez gero eta ikastaro horietako orduen baturak gainditzen badu HABEk ezarritako gutxieneko ordu kopurua, batura hori hartuko da kontuan.
 6. Laugarren mailako ikastaroa behin laguntzeko aukera eskainiko da.
 7. Aurretiazko eskabidea, eskabidea bera eta agiriak horretarako ezarritako epean aurkeztea

Eskabideak

Eskatzaileek aurretiazko eskabidearen inprimakia aurkeztu beharko dute, dagokion bezala beteta eta sinatuta, ikastaroa hasten denetik 30 eguneko gehienezko epean, Udaleko Atarian.

Eskatzaileek dirulaguntza eskaeraren inprimakia aurkeztu beharko dute, dagokion bezala beteta eta sinatuta, ikastaroa amaitzen denetik 15 eguneko gehieneko epean, Udaleko Atarian, ondorengo agiriekin batera:

 • Ikastaroa egin duenaren NANaren fotokopia.
 • Ikastegiaren ziurtagiria, bertan honako hauek adieraziko dira: ikastaroaren hasiera eta amaiera datak, ordaindutako matrikula, izandako asistentzia, eginiko urratsak edo mailak, eta gainditu diren ala ez.
 • Dirulaguntzaren eskabidean eskatzaileak ez badio ematen Udalari egiaztapen hau ofizioz egiteko baimena, Foru Ogasunaren aurrean zerga ordainkizuna eguneratuta duela egiaztatzen duen ziurtagiria.
 • Ikastaro beragatik beste erakunde pribatu edo publikoren batek dirulaguntzarik eman badio edo oraindik erantzunik ez ezagutu arren beste dirulaguntzarik eskatuta baldin badauka, eskabidearen inprimakian bertan azaldu beharko du zein erakunderi eskatu dion eta, dagoeneko erantzuna jaso badu, zein den jasoko duen diru kopurua.

1. inprimakia

2. inprimakia

Dirulaguntzak

2017-18 ikasturterako

Aurreko baldintzak betetzen dituztenek, ikastaroaren kostuaren %85eko dirulaguntza izango dute.

Matrikularen kostuaren %100 jasoko dute, aurretik zehaztutako baldintzak betetzeaz eta egiaztatzeaz gain, ondorengo baldintza hauetakoren bat ere betetzen duten horiek:

 • Familia unitateko kide bakoitzarengatiko diru-sarrera gordinen batez bestekoa LGS x 12 euro baino gehiagokoa ez izatea. Familia unitatetzat jotzen da ohiko helbidean elkarrekin bizi diren pertsona guztiak; horretarako, kontuan hartuko dira biztanleen udal erroldako datuak. Gurasoekin bizi diren 30 urtetik gorako dirulaguntza eskatzaileak, ordea, kide bakarreko bizikidetzako unitatetzat hartuko ditu Era berean, gurasoekin bizi diren eskatzailearen anaia-arrebak 30 urtetik gorakoak direnean, ez dira bizikidetzako unitateko kide konputagarritzat hartuko.
 • Familia ugariaren txartela edukitzea.

AUTOIKASKUNTZA ikastaroen kasuan, gehienezko dirulaguntza kopurua 626 eurokoa izango da, ikasleko eta ikasturteko.

BARNETEGIETAKO ostatu gastuei dagokienez, dirulaguntza %50ekoa  izango da, eta gehienezko kopurua, ikasleko eta ikasturteko, 400 euro.

EUSKALTEGIAK ANDOAINEN:

Andoaingo AEK
Plazaola,2 – atzekaldea
Tf.: 943 591 704 – web: www.aek.euse-posta: andoain@aek.eus

BURUNTZALDEAN: http://euskara.buruntzaldea.eus/euskara/euskara-ikasi/euskaltegiak/aurkibidea/euskaltegiak